Ośrodek Analiz Statystycznych

Wsparcie statystyczne

Nauczycielom akademickim i doktorantom UMK oferujemy możliwość konsultacji z pracownikami Ośrodka w zakresie statystyki i eksploracji danych oraz wykonania analiz.

Zasady korzystania ze wsparcia statystycznego:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są przez e-mail na adres stat@umk.pl. Do wiadomości należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Prosimy o korzystanie ze służbowych adresów mailowych. 
  2. Pracownicy ośrodka skontaktują się ze Zgłaszającym także drogą mailową i ustalą formę i termin spotkania.
  3. Ośrodek oferuje możliwość wykonania analiz statystycznych. Decyzję o przyjęciu danych do analizy i zakresie wykonanych analiz podejmuje dyrektor Ośrodka i zależy ona od wielu czynników, przede wszystkim aktualnego obciążenia pracowników Ośrodka, możliwości technicznych, specyfiki badań i złożoności problemu. Pierwszeństwo mają badania prowadzone przez pracowników Uniwersyteckich Centrów Doskonałości, priorytetowych zespołów badawczych i wyłaniających się pól badawczych.
  4. Wsparcie Ośrodka może polegać także na zawiązywaniu współpracy pomiędzy badaczami zatrudnionymi w uniwersytecie (np. między Zgłaszającym a osobami zajmującymi się naukowo metodami statystycznymi, posiadającymi wiedzę specjalistyczną). 
  5. Dane przekazywane pracownikom Ośrodka powinny zostać przesłane w uzgodniony sposób (np. służbowy e-mail), w uzgodnionym formacie (najczęściej xlsx, sav lub csv) i muszą być zanonimizowane (nie mogą zawierać danych osobowych badanych). Kluczowe jest oznaczenie obserwacji w wierszach (np. kodami lub kolejnymi liczbami naturalnymi) oraz zmiennych w kolumnach. Zmienne powinny mieć nazwy w języku polskim lub angielskim (zależnie od dalszych losów wyników analiz, przy zamiarze publikowania w czasopismach anglojęzycznych prosimy od razu nadać zmiennym nazwy angielskie). Nazwy nie powinny zawierać polskich znaków ani spacji (można użyć symbolu _). Do danych należy dołączyć legendę z opisem zmiennych oraz ich możliwych wartości. Prosimy usunąć wszystkie zmienne, o których z góry wiadomo, że nie będą wykorzystywane w analizach.
  6. W sytuacji, gdy wkład pracowników Ośrodka w uzyskane wyniki badań jest znaczący i twórczy (np. wykonanie dodatkowych analiz, które znacznie wzbogacą uzyskane wnioski), powinni oni zostać uwzględnieni jako współautorzy publikacji, przy czym pracownicy Ośrodka (za wyjątkiem dyrektor) nie są nauczycielami akademickimi i dlatego nie są brani pod uwagę przy ewaluacji jakiejkolwiek dyscypliny. 
  7. W celu ewaluacji działalności Ośrodka prosimy o przekazanie do Ośrodka informacji o każdorazowym opublikowaniu wyników badań, w których brali udział nasi pracownicy.

Wsparcie długofalowe:

Osoby lub grupy, które rozważają potrzebę długofalowej współpracy z Ośrodkiem, np. nadzór nad całym procesem projektowania badań, projektowania bazy danych, zbierania danych, audytu danych, wykonania analiz, powinny ustalić to z dyrektor Ośrodka jak najwcześniej. Współpraca taka może wykraczać poza oferowane standardowo wsparcie, a co za tym idzie może wymagać uwzględnienia dodatkowych kosztów w ramach planowanych środków na realizację takich badań.

Ośrodek Analiz Statystycznych